Invigo

Regulamin

Regulamin świadczenia usług Invigo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Sformułowania użyte w "Regulaminie korzystania z usług Invigo S.A." oznaczają:

Usługodawca (dalej Invigo) - Invigo Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000291465, NIP 701-008-03-17, REGON 141049178. kapitał akcyjny 1.250.000,00 złotych (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości, właściciel wszelkich praw do Serwisu Internetowego Invigo S.A.,
Usługobiorca (dalej Klient) - oznacza osobę fizyczną, która zarejestrowała się w Serwisie za pomocą odpowiedniego formularza i uruchomiła swoje Konto Invigo,
Serwis Internetowy Invigo S.A. (dalej Serwis) - serwis internetowy należący do Invigo S.A., umieszczony pod adresem www.invigo.pl w ramach którego Invigo S.A. świadczy usługi na rzecz Klientów,
Usługi – Invigo S.A. świadczy na rzecz Klientów usługi zawarte w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik stanowi integralną część regulaminu. Invigo świadczy usługi drogą elektroniczną oraz wykonuje czynności, do których jest zobowiązane przez Banki przy jednoczesnej obecności stron tzn. Klienta i Invigo.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Częściami Systemu teleinformatycznego Invigo są w szczególności Serwis oraz telefoniczne centrum obsługi Klienta.
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Cookie - plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Regulamin – niniejszy Regulamin
Treść - informacje, kalkulatory, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze rejestracyjne i inne dane zamieszczone w Serwisie, również te, które nie wymagają uruchomienia Konta Invigo.
Strefa Klienta - oznacza zasoby Serwisu, do której dostęp mają wyłącznie Klienci posiadający Konto Invigo,
Konto Invigo – uruchomienie konta oznacza podanie danych niezbędnych dla utworzenia dostępu do Strefy Klienta. Dzięki rejestracji Klienci otrzymują możliwość kontaktu z dedykowanym im Konsultantem oraz zasobów informacyjnych w Strefie Klienta, w szczególności porównania ofert wielu banków oraz możliwości złożenia wniosku do Banku . Rejestracja wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz dwóch kodów zabezpieczających dostęp do danych Klienta tzw. numeru PIN dla obsługi telefonicznej oraz hasła dostępowego do Strefy Klienta umieszczonej w Serwisie.
Użytkownik – dowolna osoba (w tym podmioty gospodarcze) korzystające z Treści,
Bank - dowolny bank, z którym Invigo S.A. podpisało odpowiednią umowę o współpracy w zakresie promocji i sprzedaży produktów finansowych znajdujących się w ofercie tej instytucji,
Konsultant Invigo – pracownik Invigo S.A. opiekujący się Klientem i reprezentujący Bank w procesie zakupu produktu finansowego Banku przez Klienta,
Kurier Invigo – upoważniony pracownik Invigo odbierający od Klientów w obecności obu stron tzn. Invigo i Klienta, dokumenty niezbędne w procesie uruchomienia produktu Banku, zgodnie z procedurą Banku.

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin zawiera regulacje dotyczące:
a. Praw i obowiązków Invigo i Klientów w ramach świadczenia usług przez Invigo
b. Zasad wyłączenia odpowiedzialności Invigo w zakresie świadczonych Usług
c. Zasad ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Usług

2. Invigo udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Dowolny Użytkownik i Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z usług Invigo wymaga posiadania przez Użytkowników i Klientów co najmniej przeglądarki internetowej oraz połączenia z siecią Internet. Invigo S.A. zaleca korzystanie z ogólnie dostępnych przeglądarek w szczególności Internet Explorer i Mozilla Firefox z włączoną obsługą Cookie.

2. Invigo nie gwarantuje, że Treść Serwisu lub Strefa Klienta będą dostępne bez przerwy. Invigo S.A. dokłada wszelkich starań, aby mechanizmy informatyczne użyte w Serwisie nie powodowały żadnych komplikacji po stronie Użytkowników lub Klientów, jednak nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, w tym awariami sprzętu spowodowanymi w czasie korzystania z Treści, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, w szczególności dotyczy to wadliwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub naruszającego postanowienia tego regulaminu korzystania z Serwisu. Invigo nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników i Klientów informacji zawartych w Serwisie. Invigo nie ponosi także odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem z Treści.

3. Dane prezentowane w  kalkulatorach oraz porównywarkach umieszczonych na Serwisie są uzyskiwane przez Invigo S.A. bezpośrednio z Banków na podstawie zawierających klauzulę poufności umów podpisywanych przez Invigo S.A. z Bankami.  

4. Invigo S.A. dokłada należytej staranności przy zbieraniu danych od Banków oraz przy ich prezentacji w Serwisie. Wszystkie prezentowane w Serwisie informacje związane ze szczegółami ofert Banków mogą się jednak różnić od ostatecznej zawartości oferty Banku dla Klienta – dotyczy to warunków kredytowania, parametrów cenowych kredytów, wymogów dotyczących dokumentów potrzebnych Bankom w procesie podejmowania decyzji kredytowych i innych szczegółowych parametrów w tym parametrów innych niż kredyty hipoteczne produktów.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług wymienionych w Załączniku nr 1 w podpunktach od 2 do 7 Invigo jest założenie Konta Invigo. Procedura otwarcia konta jest zawarta w Załączniku 2 do Regulaminu

6. Otwarcie Konta Invigo w jest tożsame z zawarciem umowy z Invigo S.A. Umowa ta jest zawierana za pośrednictwem Serwisu oraz akceptacją treści Regulaminu.

7. Klient może żądać odstąpienia od umowy z Invigo S.A. w dowolnym terminie za pomocą:
a.kontaktu telefonicznego z Konsultantem po uprzednim podaniu numeru telefonu komórkowego oraz kodu PIN
b.pisemnego zawiadomienia wysłanego na adres pocztowy Invigo S.A. w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Invigo S.A. zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkownika ze swoich baz danych w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia od Klienta o chęci odstąpienia od Umowy,

9. Rozwiązanie umowy następuje najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania w/w powiadomienia przez Invigo S.A.

10. Umowa zawarta na podstawie rejestracji w Serwisie podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

11. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, kopiowanie, utrwalenie oraz druk.

ROZDZIAŁ IV. REKLAMACJE

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące Serwisu lub zakresu i jakości świadczonych przez Invigo usług.

2. Reklamacje należy wysyłać pod adres pocztowy, o którym mowa w Rodziale III pkt. 7b lub za pomocą kontaktu telefonicznego z Konsultantem.

3. Invigo rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

4. Invigo po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym wysyła jego wynik na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas procedury rejestracji i otwarcia Konta Invigo w Serwisie.
 
ROZDZIAŁ V. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

1. Serwis zawiera znaki towarowe, handlowe, firmowe, hiperłącza do innych serwisów internetowych oraz informacje dotyczące podmiotów współpracujących z Invigo, w szczególności Banków.

2. Invigo nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkowników bądź Klientów informacji zawartych na tych serwisach.

3. Invigo S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania tych podmiotów. W szczególności dotyczy to terminowości, jakości oraz innych cech usług promowanych przez te podmioty w Serwisie.

ROZDZIAŁ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Invigo S.A. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników lub Klientów związanych ze świadczeniem Usług. W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Invigo dokonało zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

2. Wszelkie dane Użytkownika lub Klienta przekazywane Invigo S.A. za pomocą Serwisu lub Strefy Klienta pozostają własnością Użytkownika lub Klienta.

3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych ze świadczeniem usług przez Invigo S.A., w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Invigo S.A.,
b. przekazywanie Użytkownikowi lub Klientowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Invigo S.A. i podmiotów z Invigo S.A. współpracujących.

4. Poprzez akceptację tego Regulaminu Użytkownicy lub Klienci oświadczają, że zostali poinformowani o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w regulaminie oraz o prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania i usuwania.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności podmiotów współpracujących.

6. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie pocztą na stosowny adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

ROZDZIAŁ VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Udostępniony Użytkownikom i Klientom Serwis, Treść oraz Strefa Klienta są objęte ochroną udzielaną przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników lub Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Informacje uzyskiwane za pomocą Serwisu i Strefy Klienta mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego, a w celach komercyjnych (przez podmioty prowadzące dowolny typ działalności gospodarczej) jedynie na podstawie odrębnych umów zawieranych z Invigo.

3. Kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie Treści osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony Invigo, w zakresie określonym w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować z Invigo pisemnie pod adresem: Invigo S.A., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

4. Wszelkie znaki towarowe i handlowe podmiotów współpracujących z Invigo, podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w ogólnych przepisach prawa.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia powyższych zasad przez Użytkownika, Invigo ma prawo do roszczeń wobec tego Użytkownika na zasadach ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności zasad związanych z naruszeniem praw autorskich.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oferty Banków dostępne w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy z Bankiem.

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem postanowień tego regulaminu rozstrzygają sądy powszechne według  siedziby Spółki.

3. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

4. W przypadku zmian treści Regulaminu jego doręczenie będzie odbywać się przez publikacją w Serwisie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu tego regulaminu w Serwisie pod adresem http://www.invigo.pl.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INVIGO S.A. (ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INVIGO)

Invigo świadczy na rzecz Użytkowników lub Klientów następujące Usługi:

1. Umożliwia dostęp do kalkulatorów produktów Banków dostępnych dla Użytkowników i Klientów oraz dostęp do innych informacji z rynku w zakresie produktów finansowych, w szczególności informacji dotyczących kredytów hipotecznych.

2. Baza danych ofert Banków – Invigo zamieszcza w Strefie Klienta spis ofert produktów Banków z ich parametrami cenowymi oraz innymi szczegółami, które zamierza porównać Klient.

3. Porównywarka – Invigo udostępnia Klientom porównywarkę ofert banków, dzięki której mogą oni porównywać oferty różnych banków na podstawie zadanych przez nich parametrów takich jak oczekiwane oprocentowanie kredytu, cel kredytowania, wartość nieruchomości, osiągane dochody i inne w zależności od produktu Banku.

4. Dostęp do Strefy Klienta – Klienci mogą wielokrotnie powracać do wyszukiwania i porównywania ofert w Strefie Klienta, dzięki możliwości zachowywania wyników wyszukiwania i porównania ofert Banków.

5. Złożenie zapytania ofertowego w Banku – Invigo umożliwia Klientom złożenie do Banku wniosku o uruchomienie wybranego produktu. Klienci wypełniają wnioski w określonej sekcji Strefy Klienta, z lub bez pomocy Konsultanta Invigo. Wnioski są od Klientów odbierane w wersji drukowanej przez Kuriera Invigo.

6. Koordynacja podpisania umowy produktu Banku w placówce Banku – Invigo może umówić Klienta na podpisanie umowy w placówce Banku po uprzednim pozytywnym zakończeniu procesu poprzedzającego ostateczne uruchomienie produktu w Banku. Ostateczne uruchomienie produktu zwykle wymaga podpisania oddzielnej umowy z Bankiem w jego placówce.

7. Dostęp telefoniczny lub za pomocą innych elektronicznych nośników informacji z Konsultantem Invigo w celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości Klienta.
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG INVIGO (PROCEDURA OTWARCIA KONTA INVIGO)

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług należy:
 
a.Dokonać rejestracji i otwarcia Konta Invigo w Serwisie z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem www.invigo.pl.
b.Poprawnie wypełniony przez Klienta formularz musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, unikalne hasło umożliwiające korzystanie ze Strefy Klienta oraz unikalny kod PIN niezbędny do telefonicznego kontaktu z Konsultantem Invigo.
c.Unikalny kod PIN musi zawierać, dowolnie ustalone przez Klienta, 4 (cztery) znaki numeryczne.
d.Unikalne hasło do Strefy Klienta musi zawierać co najmniej 6 (sześć), dowolnie ustalonych przez Klienta, znaków alfa-numerycznych.
e.Invigo nie dokonuje dodatkowego potwierdzenia rejestracji oraz otwarcia Konta za pomocą poczty e-mail lub innych nośników.
f.Potwierdzeniem rejestracji i założenia Konta Invigo jest pełny dostęp do Strefy Klienta umożliwiającej otrzymanie usług określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w podpunktach od 2 do 7.

 

Invigo
Invigo

Weź kredyt hipoteczny z Invigo

Policz zdolność kredytową Policz ratę kredytu hipotecznego Porównaj kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny z Invigo
Policz zdolność kredytową
Policz ratę kredytu
Porównaj oferty i wybierz bank
Zajmiemy się resztą aż do wypłaty kredytu
Invigo
Podaj numer stacjonarny lub komórkowy składający się z 9 cyfr, bez spacji.
Zamów rozmowę Zadzwońcie teraz
42 233 54 44
Blog Invigo